คอนกรีตมวลเบา

(Cellular Light Weight Concrete )
*** เป็นวัสดุสำหรับอัดฉีดเพื่อปิดซ่อมโพรง ***
ซีเมนต์มวลเบา (Cellular Light Weight Cement ,CLC) เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้แทนที่คอนกรีต หรือ มอร์ต้า เพื่อวัตถุประสงค์ในของการลดนํ้าหนักให้แก่โครงสร้างขณะที่ยังคงความสามารถในการรับนํ้าหนักได้ นอกจากการลดนํ้าหนักแล้ว ซีเมนต์มวลเบายังมีความสามารถในการไหลที่สูงกว่าคอนกรีต มอร์ต้า หรือทราย ทำให้เหมาะสมที่สุดในการนำไปใช้ในการอัดปั๊ม เพื่อปิดซ่อมโพรงต่างๆ ดังนี้
1) ปิดโพรงใต้อาคาร โรงงาน หรือโกดัง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
 1.1) ขยะมูลฝอยที่จะเข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร
 1.2) นํ้าใต้ดิน น้ำฝน หรือนํ้าเสียจากอาคาร ที่จะไหลเข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
 1.3) สัตว์มีพิษ สัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค หรือสัตว์เลี้ยงที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้อาคาร
2) ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนัก และเสถียรภาพให้พื้น และโครงสร้างอาคาร
3) ลดการสั่นสะเทือนของพื้นและโครงสร้างที่รองรับนํ้าหนักเครื่องจักร
void02

void good ข้อดีของการทำงาน ด้วยคอนกรีตมวลเบา

  1. ไม่ต้องมีส่วนผสมของวัสดุมวลรวม ที่ส่งผลให้เกิดการแยกตัว หรือตกตะกอน การไหลเยิ้ม และ ความสามารถในการไหลลื่น
  2. โพรงอากาศมีลักษณะเป็นแบบปิด ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ซีเมนต์มอร์ต้า ยังคงความสามารถในการรับนํ้าหนัก
  3. สามารถปั๊มผ่านท่อส่งได้มากกว่า 100 เมตร โดยไม่สูญเสียปริมาตร
  4. นํ้าหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน ไม่เพิ่มนํ้าหนักให้กับโครงสร้างหรือดิน
  5. ไม่เปาะเมื่อเทียบกับซีเมนต์ทั่วไป ทำให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือน จากนํ้าหนักสัญจร
  6. สามารถรื้อถอนได้ง่ายกว่าซีเมนต์หรือคอนกรีต ในกรณีที่ต้องรื้อถอน
  7. มีค่าการนำความร้อนตํ่า ป้องกันเสียง และมีค่าการดูดซึมนํ้าตํ่า
  8. สามารถไหลเข้าแบบได้โดยไม่ต้องจี้
  9. ใช้แทนวัสดุถม (Embankment) ทำให้ลดการทรุดตัว ลดเวลา บดอัด และไม่มี Side Slope
 
void04
คอนกรีตมวลเบา มีอัตราส่วนผสมของ มอร์ต้าแลฟองโฟม ปริมาตร ๑ ลูกบาศก์เมตร ต้องมี ส่วน ผสมของปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนต์ประเภท 1 หรือ 3 ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม
เครื่องผลิตฟองโฟม (Foam Generator) ต้องผสมนํ้า,นํ้ายาฟองโฟม (Foaming Agent) และ อากาศภายในเครื่องแบบต่อเนื่องด้วยระบบ อัตโนมัติ เพื่อควบคุมคุณภาพ ของคอนกรีตมวลเบา ส่วนผสมของวัสดุเมื่ออยู่ในสภาพ ข้นเหลว ต้องไม่เกิดการแยกตัว หรือตกตะกอน ไม่ไหลเยิ้ม ต้องมี สภาพ ไหลลื่นได้ดี สามารไหลเข้าอุดโพรงได้อย่างทั่วถึง

คุณสมบัติวัสดุ

1. ความสามารถในการรับแรงอัด (compressive strengh) มากกว่า 3,000 Kpa หรือ 300 ตันต่อตารางเมตร ที่ 28 วัน
2. Dry Density : 600-1,400 kg/m3

Light weight Cement Grouting

ขั้นตอนการทำงานปิดซ่อมโพรงด้วยซ

Void filling method01

งานวางตำแหน่งและทำการเจาะคอนกรีตขนาด Ø 2”

Void filling method2
ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ปั๊มซีเมนต์, ปั๊มลม, เครื่องผลิตฟองโพม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Void filling method3
ติดตั้งสาย และหัวอัดวัสดุ โดยการอัดวัสดุจะใช้แรงดันประมาณ 2,000-3,000 PSI
Void filling method04
การผสมซีเมนต์เพสต์และฟองโฟม ฟองโฟมจากเครื่องผลิตโฟมจะถูกผสมเข้ากับซีเมนต์ตามอัตราส่วน โดยอัตราส่วนผสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของพื้นที่ และความแข็งของวัสดุ (Compressive Strength) ที่ต้องการ ทุกกระบวนการจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของฟองโฟม และซีเมนต์เพสต์
Void filling method5

วัสดุจะถูกอัดจนกว่าจะกระจายตัวเต็มพื้นที่ โดยจะสามารถสังเกตได้จากหลุมเจาะข้างเคียง หรือสังเกตจากแรงดันที่เกิดขึ้นที่ Pressure Gauge

 

team11
team12

 

OUR REFERENCE

Void Filling & Light Weight Cement

CLICK