งานดีดบ้าน ยกบ้าน นครนายก

 

before

ดดบาน นครนายก step

ดดบาน นครนายก after1 2

ดดบาน นครนายก after 3

ดดบาน นครนายก after 3 4

ดดบาน นครนายก after1

ดดบาน นครนายก after2

 

 

 

 

 

reference title11 

ref micropile sukhumvitref micropile home11album home3

reference title2

ref micropile ยกบาน1ref micropile ยกบานนครนายก ref micropile ยกบาน ดดบาน สขมวท

 

 

reference title micropile

cover2 cover uplifting pool

reference title micropile4

reference BTS เขมตอกตอเตมอาคาร