ห้องพักในโรงแรมเขตสุขุมวิท

micropile ref content hotel

 ปัญหาที่พบเกิดจากการลงเสาเข็มที่ไม่อยู่บนชั้นดินแข็ง ทำให้เกิดการทรุดตัวของโครงสร้างอาคาร โดยทางบริษัทได้ทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์เพื่อทำการหยุดการทรุดตัวของโครงสร้าง
โดยทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์จำนวน 5 จุด โดยทำการกดเข็มไมโครไพล์ที่ความลึก 24 เมตร ใช้เวลา 4 วัน

 

บ้านพักอาศัย จ.ฉะเชิงเทรา

micropile ref content home

เกิดการทรุดตัวที่โครงสร้างอันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินจึงทำให้เกิดการทรุดตัวของเสาเข็มและโครงสร้างทางบริษัทได้ทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์จำนวน 6 ต้น

เพื่อหยุดการทรุดตัวของโครงสร้าง โดยทำการกดเสาเข็มไมโครไพล์ลึก 10 เมตร (ความลึกของเสาเข็มไมโครไพล์ขึ้นอยู่กับลักษณะของชั้นดินในแต่ละพื้นที่) ใช้เวลาทำทั้งหมด 4 วัน

 

 

บ้านพักอาศัยจังหวัดนครราชสีมา

งานแก้ปัญหาบ้านทรุดตัว อาคารถูกออกแบบให้วางอยู่บนเข็มตอก เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดรอยร้าวบนกำแพงบ้านหลายจุด จากการสำรวจพบการทรุดตัวของตอม่อที่จุดตํ่าสุดประมาณ 50 มิลลิเมตร

micropile ref home311

micropile ref home313