ห้องพักในโรงแรมเขตสุขุมวิท

micropile ref content hotel

 ปัญหาที่พบเกิดจากการลงเสาเข็มที่ไม่อยู่บนชั้นดินแข็ง ทำให้เกิดการทรุดตัวของโครงสร้างอาคาร โดยทางบริษัทได้ทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์เพื่อทำการหยุดการทรุดตัวของโครงสร้าง
โดยทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์จำนวน 5 จุด โดยทำการกดเข็มไมโครไพล์ที่ความลึก 24 เมตร ใช้เวลา 4 วัน

 

บ้านพักอาศัย จ.ฉะเชิงเทรา

micropile ref content home

เกิดการทรุดตัวที่โครงสร้างอันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินจึงทำให้เกิดการทรุดตัวของเสาเข็มและโครงสร้างทางบริษัทได้ทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์จำนวน 6 ต้น

เพื่อหยุดการทรุดตัวของโครงสร้าง โดยทำการกดเสาเข็มไมโครไพล์ลึก 10 เมตร (ความลึกของเสาเข็มไมโครไพล์ขึ้นอยู่กับลักษณะของชั้นดินในแต่ละพื้นที่) ใช้เวลาทำทั้งหมด 4 วัน

 

 

บ้านพักอาศัยจังหวัดนครราชสีมา

งานแก้ปัญหาบ้านทรุดตัว อาคารถูกออกแบบให้วางอยู่บนเข็มตอก เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดรอยร้าวบนกำแพงบ้านหลายจุด จากการสำรวจพบการทรุดตัวของตอม่อที่จุดตํ่าสุดประมาณ 50 มิลลิเมตร

micropile ref home311

micropile ref home313

 

 

 

 

 

 

 

reference title11 

ref micropile sukhumvitref micropile home11album home3

reference title2

ref micropile ยกบาน1ref micropile ยกบานนครนายก ref micropile ยกบาน ดดบาน สขมวท

 

 

reference title micropile

cover2 cover uplifting pool

reference title micropile4

reference BTS เขมตอกตอเตมอาคาร