comp01
comp01 title
คือการปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับดิน หยุดการทรุดตัวของชั้นดิน ภายใต้นํ้าหนักบรรทุก โดยการ อัดปั๊มคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลตํ่า และมีความข้นเหลวตํ่า ด้วยแรงดันเข้าไปยังชั้นดินอ่อน เพื่อให้คอนกรีตเข้าไปแทนที่ชั้นดินบริเวณดังกล่าว ทำให้ชั้นดิน มีความหนาแน่นของมวลดินมากขึ้น หรือมีความสารถในการรับนํ้าหนักมากขึ้น และขณะ เดียวกัน ดินบริเวณข้างเคียงก็จะถูกบีบอัดให้มีความหนาแน่นมากขึ้นเช่นกัน
ด้วยสภาวะของคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลตํ่า ทำให้คอนกรีตกระจายตัวเป็นกลุ่มก้อน ไม่ไหลแทรตัวไปตามแนวช่องว่าง ร่องรอยแตกในชั้นดิน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการบดอัดชั้นดิน บีดตัวไล่นํ้า บีบอัดช่องว่างเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
comp02

จุดเด่นการปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อนด้วยวิธี

Compaction Grout

  • วัสดุมีราคาตํ่า ทำให้การปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อนพื้นที่ขนาดใหญ่และลึก ใช้งบประมาณน้อย เมื่อเทียบกับการปรับปรุงสภาพชั้นดินแบบอื่น
  • กระบวนการทำงานที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ไม่สลับซับซ้อน ทำให้การเข้าถึงหน้างานในที่แคบๆ เป็นไปได้ง่าย
  • มีกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปรับปรุงสภาพชั้นดิน ด้วยการวัดปริมาตรวัสดุที่ถูกอัดปั๊ม และการวัดดันขณะทำการอัดปั๊ม ที่หมายถึงแรงต้านจากชั้นดิน
  • สามารถทำการอัดปั๊มได้ลึกมากกว่า 20 เมตร
 

Compaction Grout

( Low-mobility Concrete )

ขั้นตอนการทำงาน

compaction grout method1
ทดสอบสภาพดินเพื่อประเมินลักษณะการซ่อม
ทดสอบสภาพดินด้วยวิธีการตอกหยั่ง ( CPT : Cone Penetration Test) เพื่อให้ทราบถึงสภาพความสามารถในการรับน้ำหนักของดินแต่ละชั้น ก่อนที่จะทำการประเมินลักษณะการซ่อม ที่หมายถึงความลึกของการอัดปั๊ม ปริมาณวัสดุที่ใช้ต่อจุด และระยะห่างระหว่าง จุดที่จะอัดปั๊ม
compaction grout method2
กำหนดจุดที่จะทำการอัดปั๊ม
กำหนดระยะห่างระหว่างจุดที่จะทำการอัดปั๊ม โดยทั่วไปจะมีระยะห่างประมาณ 2-3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของโครงสร้าง และสภาพดินฐานราก
compaction grout method3
ติดตั้งท่ออัดปั๊มวัสดุ
ติดตั้งท่ออัดปั๊มวัสดุ (Casing) ที่ระดับความลึก ตามที่ได้จากผลการทดสอบสภาพดิน
compaction grout method4
ติดตั้งPressure Gauge
ติดตั้งPressure Gauge เพื่อวัดแรงต้านของชั้นดิน และสายส่งวัสดุ โดยเครื่องอัดปั๊มสามารถอยู่ห่างจากปั๊มคอนกรีตได้ประมาณ 50 เมตร
compaction grout method5
จัดวางแพล้นคอนกรีต
ติดตั้งและจัดวางแพล้นคอนกรีต ที่ประกอบไปด้วย โม่ผสมคอนกรีต คอนกรีตปั๊ม และกองเก็บวัสดุ ที่ต้องการพื้นขนาดประมาณ 10x10 เมตร
compaction grout method6
ทำการอัดปั๊มคอนกรีตพร้อมกับตรวจวัดการขยับตัว
ทำการอัดปั๊มคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลต่ำ ( Low Slum Concrete) หรือมีความข้นเหลว 50±10 มิลลิเมตร(Slump Test) การประเมินและควบคุมความสมบูรณ์ของการอัดปั๊มของชั้นดินแต่ละชั้น จากปริมาณคอนกรีตที่อัดปั๊มเข้าไป และ แรงดันที่เกิดขึ้นขณะทำการอัด แรงดันดังกล่าวนี้คือค่าแรงต้านของชั้นดิน(Soil Resistance) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
compaction grout method7
อัดปั๊มคอนกรีต
อัดปั๊มคอนกรีต พร้อมกับตรวจวัดการขยับตัวของโครงสร้างด้วยเครื่องวัดเลเซอร์
compaction grout method8
อัดปั๊มวัสดุในชั้นดินชั้นถัดไป
ดึงท่อ CASING ขึ้นด้วยเครื่องดึงไฮดรอลิก เพื่ออัดปั๊มวัสดุในชั้นดินชั้นถัดไป
 
team11
team12
PU deep grouting
PU deep grouting
PU DEEP GROUTING : คือการอัดฉีดสารโพลียูรีเทนลงไปยังชั้นดินอ่อน เพื่อปรับปรุงสภาพดินและเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้แก่ชั้นดิน โดยสารโพลียูรีเทนจะขยายตัวบดอัดชั้นดินที่ระดับความลึกนั้นๆ ให้แน่น และแทนที่ช่องว่างหรือโพรงในชั้นดิน


หลักการปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อน ด้วยวิธี PU DEEP GROUTING

• ด้วยความสามารถในการขยายตัวของสารโพลียูรีเทน 10 เท่า ทำให้สามารถเข้าไปแทนที่ช่องว่างในชั้นดิน และ บดอัดดินรอบข้างให้มีความหนาแน่นมากขึ้น
• การแข็งตัวที่รวดเร็วภายในเวลา 10-15 วินาที เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารโพลียูรีเทน ที่ทำให้สามารถควบคุมการกระจายตัวของสารโพลียูรีเทนให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการได้
• ลดผลกระทบเนื่องจากการบีบตัวคายน้ำของดิน และลดการขยายและหดตัวของดิน
• โพลียูรีเทนสารสามารถแทรกและยึดเกาะระหว่างดินชนิด Non Cohecive
• สารโพลียูรีเทนจะแทนที่ช่องว่างและปิดโพรงในชั้นดิน
• ชั้นดินอ่อนสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มแรงต้านทานเฉือน ซึ่งวัสดุจะทำการฉีดที่ระดับความลึกลงไปในพื้นที่ของกระเปาะแรงดัน (pressure bulb) ณ จุดที่จะได้รับผลจากแรงเฉือนของน้ำหนักของโครงสร้างด้านบน

PU Deep Grouting

ขั้นตอนการปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อน

PU deep grouting1
เจาะคอนกรีตไปยังชั้นดินที่ต้องการอัดฉีดวัสดุ
เจาะคอนกรีตขนาด 15 มิลลิเมตร ผ่านลงไปยังชั้นดินใต้ฐานคอนกรีต ด้วยสว่านเจาะระบบโรตารี่และติดตั้งท่อส่งวัสดุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร เพื่อใช้ในการส่งวัสดุลงไปยังชั้นดินที่ต้องการอัดฉีดวัสดุ
PU deep grouting2
ติดตั้งท่อส่งวัสดุ
ทำการติดตั้งชุดยกท่อส่งวัสดุระบบไฮดรอลิก เพื่อให้สามารถอัดฉีดวัสดุที่ระดับต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
PU deep grouting3
ทำการอัดฉีดวัสดุ และวัดระดับการยกตัวของโครงสร้างด้วยเลเซอร์
ทำการอัดฉีดวัสดุจะมีการติดตั้งเครื่องวัดระดับเลเซอร์ เพื่อวัดระดับการยกตัวของโครงสร้าง โดยค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดมีความละเอียดในหน่วยมิลลิเมตร การวัดการขยับตัวของโครงสร้างใช้เพื่อเป็นการยืนยันว่าดินใต้ฐานรากสามารถรับน้ำหนักกดทับได้
 

OUR REFERENCE

Grouting & Soil Improvement

CLICK